skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization

Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair

Journal of Management Information Systems, 01 April 2012, Vol.28(4), pp.69-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222280404

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Understanding Technology Support for Organizational Transactive Memory: Requirements, Application, and Customization
  • Tác giả: Nevo, Dorit ; Benbasat, Izak ; Wand, Yair
  • Chủ đề: Expertise Location ; Meta-Memory ; Social Media ; Transactive Memory ; Engineering
  • Là 1 phần của: Journal of Management Information Systems, 01 April 2012, Vol.28(4), pp.69-98
  • Mô tả: Transactive memory is an effective mechanism for locating and coordinating expertise in small groups and has been shown to hold numerous benefits for groups and organizations. To extend transactive memory beyond the scope of small groups, researchers have proposed the use of information technology...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0742-1222 ; E-ISSN: 1557-928X ; DOI: 10.2753/MIS0742-1222280404

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...