skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indoor wayfinding: Developing a functional interface for individuals with cognitive impairments

Liu, Alan L ; Hile, Harlan ; Kautz, Henry ; Borriello, Gaetano ; Brown, Pat A ; Harniss, Mark ; Johnson, Kurt

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 01 January 2008, Vol.3(1-2), pp.69-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.1080/17483100701500173

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...