skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On the concept of climate debt: its moral and political value

Pickering, Jonathan ; Barry, Christian

Critical Review of International Social and Political Philosophy, 01 December 2012, Vol.15(5), pp.667-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2012.727311

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On the concept of climate debt: its moral and political value
  • Tác giả: Pickering, Jonathan ; Barry, Christian
  • Chủ đề: Climate Debt ; Climate ; Global Justice ; International Climate Negotiations ; Political Science
  • Là 1 phần của: Critical Review of International Social and Political Philosophy, 01 December 2012, Vol.15(5), pp.667-685
  • Mô tả: A range of developing countries and international advocacy organizations have argued that wealthy countries, as a result of their greater historical contribution to human-induced climate change, owe a 'climate debt' to poor countries. Critics of this argument have claimed that it is incoherent...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1369-8230 ; E-ISSN: 1743-8772 ; DOI: 10.1080/13698230.2012.727311

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...