skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Manufacturing knowledge management based on STEP-NC standard: a Closed-Loop Manufacturing approach

Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 02 September 2017, Vol.30(9), pp.995-1009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-192X ; E-ISSN: 1362-3052 ; DOI: 10.1080/0951192X.2016.1268718

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Manufacturing knowledge management based on STEP-NC standard: a Closed-Loop Manufacturing approach
  • Tác giả: Danjou, Christophe ; Le Duigou, Julien ; Eynard, Benoît
  • Chủ đề: Step-NC ; Ontostep-NC ; Closed-Loop Manufacturing ; Manufacturing Process Management ; Engineering
  • Là 1 phần của: International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 02 September 2017, Vol.30(9), pp.995-1009
  • Mô tả: The paper presents a proposal to ensure Closed-Loop Manufacturing from CNC machines to CAM systems. The main goal is to manage knowledge from the CNC machine and to reuse it in the CAM system. This proposal aims to help CAM programmers for programming...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0951-192X ; E-ISSN: 1362-3052 ; DOI: 10.1080/0951192X.2016.1268718

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...