skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contemporary Discourses of Motherhood and Fatherhood in Ayahbunda, a Middle-Class Indonesian Parenting Magazine

Yulindrasari, Hani ; Mcgregor, Katharine

Marriage & Family Review, 01 December 2011, Vol.47(8), pp.605-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-4929 ; E-ISSN: 1540-9635 ; DOI: 10.1080/01494929.2011.619304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...