skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contemporary Discourses of Motherhood and Fatherhood in Ayahbunda, a Middle-Class Indonesian Parenting Magazine

Yulindrasari, Hani ; Mcgregor, Katharine

Marriage & Family Review, 01 December 2011, Vol.47(8), pp.605-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-4929 ; E-ISSN: 1540-9635 ; DOI: 10.1080/01494929.2011.619304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Contemporary Discourses of Motherhood and Fatherhood in Ayahbunda, a Middle-Class Indonesian Parenting Magazine
  • Tác giả: Yulindrasari, Hani ; Mcgregor, Katharine
  • Chủ đề: Discourse ; Family ; Fatherhood ; Gender Construction ; Indonesia ; Media ; Motherhood ; Sociology & Social History
  • Là 1 phần của: Marriage & Family Review, 01 December 2011, Vol.47(8), pp.605-624
  • Mô tả: There have been few studies of representations of gender in parenting discourses in Indonesia. In this article the authors investigate contemporary modalities of Indonesian parenting, questioning to what extent ideas of the roles of mothers and fathers represented in the middle class Indonesian...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0149-4929 ; E-ISSN: 1540-9635 ; DOI: 10.1080/01494929.2011.619304

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...