skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fuel taxes and consumer behaviour: a Markov-switching approach

Simon Porcher; Thomas Porcher

Int. J. of Global Energy Issues, 2018, Vol 41 Issue 1/2/3/4, pp 14 - 24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-7118 ; E-ISSN: 1741-5128 ; DOI: 10.1504/IJGEI.2018.092306

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...