skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ageing surgeon

Kurek, N ; Darzi, A; National Institute of Health Research

BMJ Quality and Safety, 13 September 2019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2019-009739

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...