skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A national hospital mortality surveillance system: a descriptive analysis

Cecil, Ev ; Wilkinson, S ; Bottle, R ; Esmail, A ; Vincent, C ; Aylin, P; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; National Institute for Health Research ; Dr Foster Intelligence

BMJ Quality and Safety, 01 December 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5415 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008364

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...