skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A longitudinal review of national HIV policy and progress made in health facility implementation in eastern Zimbabwe

Tlhajoane, M ; Masoka, T ; Mpandaguta, E ; Rhead, R ; Church, K ; Wringe, A ; Kadzura, N ; Arinaminpathy, N ; Nyamukapa, C ; Schur, N ; Mugurungi, O ; Skovdal, M ; Eaton, J ; Gregson, S; Wellcome Trust ; Bill & Melinda Gates Foundation ; Wellcome Trust

Health Research Policy and Systems, 21 September 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-4505 ; ISBN: 10 DOI: 10.1186/s12961-018-0358-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...