skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Explicit Bias Toward High-Income Country Research: A Randomized, Blinded, Crossover Experiment Of English Clinicians

Harris, Mj ; Marti, J ; Watt, H ; Bhatti, Y ; Macinko, J ; Darzi, A; Imperial College Healthcare NHS Trust- BRC Funding

Health Affairs, 01 November 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-2715 DOI: 10.1377/hlthaff.2017.0773

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...