skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extended opening hours and patient experience of general practice in England: multilevel regression analysis of a national patient survey

Cowling, T ; Harris, M ; Majeed, F; National Institute for Health Research

BMJ Quality & Safety, 24 June 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-5423 ; ISBN: 10 DOI: 10.1136/bmjqs-2016-005233

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...