skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wyder der tzweier Proebst zu Nurmberg falschẽ Grund vnd Vrsachen warumb sie die heyligen Mess vnd andere Christliche stuck vnd cerimoniẽ geendert vnd tzũ teyl gar abgethan haben.

Emser, Hieronymus

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...