skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TBC1D24 regulates neuronal migration and maturation through modulation of the ARF6-dependent pathway

Falace, Antonio ; Buhler, Emmanuelle ; Fadda, Manuela ; Watrin, Françoise ; Lippiello, Pellegrino ; Pallesi-Pocachard, Emilie ; Baldelli, Pietro ; Benfenati, Fabio ; Zara, Federico ; Represa, Alfonso ; Fassio, Anna ; Cardoso, Carlos

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 February 2014, Vol.111(6), pp.2337-2342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1316294111

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...