skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cortical high-density counterstream architectures

Markov, Nikola T ; Ercsey-Ravasz, Mária ; Van Essen, David C ; Knoblauch, Kenneth ; Toroczkai, Zoltán ; Kennedy, Henry

Science, 01 November 2013, Vol.342(6158), p.1238406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1238406

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...