skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean-Paul; Autard, Delphine (Editor)

PLoS Computational Biology, October 2008, Vol.4(10), p.e1000194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...