skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Precision Measurement of the Boron to Carbon Flux Ratio in Cosmic Rays from 1.9 GV to 2.6 TV with the Alpha Magnetic Spectrometer on the International Space Station

Aguilar, M ; Ali Cavasonza, L ; Ambrosi, G ; Arruda, L ; Attig, N ; Aupetit, S ; Azzarello, P ; Bachlechner, A ; Barao, F ; Barrau, A ; Barrin, L ; Bartoloni, A ; Basara, L ; Başeğmez-Du Pree, S ; Battarbee, M ; Battiston, R ; Becker, U ; Behlmann, M ; Beischer, B ; Berdugo, J ; Bertucci, B ; Bindel, K ; Bindi, V ; Boella, G ; De Boer, W ; Bollweg, K ; Bonnivard, V ; Borgia, B ; Boschini, J ; Bourquin, M ; Bueno, E ; Burger, J ; Cadoux, F ; Cai, X ; Capell, M ; Caroff, S ; Casaus, J ; Castellini, G ; Cervelli, F ; Chae, J ; Chang, H ; Chen, A ; Chen, M ; Chen, S ; Cheng, L ; Chou, H ; Choumilov, E ; Choutko, V ; Chung, C ; Clark, C ; Clavero, R ; Coignet, G ; Consolandi, C ; Contin, A ; Corti, C ; Creus, W ; Crispoltoni, M ; Cui, Z ; Dai, Y ; Delgado, C ; Della Torre, S ; Demakov, O ; Demirköz, M ; Derome, L ; Di Falco, S ; Dimiccoli, F ; Díaz, C ; Von Doetinchem, P ; Dong, F ; Donnini, F ; Duranti, M ; D’urso, D ; Egorov, A ; Eline, A ; Eronen, T ; Feng, J ; Fiandrini, E ; Finch, E ; Fisher, P ; Formato, V ; Galaktionov, Y ; Gallucci, G ; García, B ; García-López, J ; Gargiulo, C ; Gast, H ; Gebauer, I ; Gervasi, M ; Ghelfi, A ; Giovacchini, F ; Goglov, P ; Gómez-Coral, M ; Gong, J ; Goy, C ; Grabski, V ; Grandi, D ; Graziani, M ; Guo, H ; Haino, S ; Han, C ; He, Z ; Heil, M ; Hoffman, J ; Hsieh, H ; Huang, H ; Huang, Z ; Huh, C ; Incagli, M ; Ionica, M ; Jang, Y ; Jinchi, H ; Kang, C ; Kanishev, K ; Kim, N ; Kim, S ; Kirn, Th ; Konak, C ; Kounina, O ; Kounine, A ; Koutsenko, V ; Krafczyk, S ; La Vacca, G ; Laudi, E ; Laurenti, G ; Lazzizzera, I ; Lebedev, A ; Lee, H ; Lee, C ; Leluc, C ; Li, S ; Li, J ; Li, Q ; Li, X ; Li, W ; Li, Y ; Li, Z ; Lim, S ; Lin, C ; Lipari, P ; Lippert, T ; Liu, D ; Liu, Hu ; Lordello, V ; Lu, S ; Luebelsmeyer, K ; Luo, F ; Luo, Z ; Lv, S ; Machate, F ; Majka, R ; Mañá, C ; Marín, J ; Martin, T ; Martinez Garcia, Gines ; Masi, N ; Maurin, D ; Menchaca-Rocha, A ; Meng, Q ; Mikuni, V ; Mo, C ; Morescalchi, L ; Mott, P ; Nelson, T ; Ni, J ; Nikonov, N ; Nozzoli, F ; Oliva, A ; Orcinha, M ; Palmonari, F ; Palomares, C ; Paniccia, M ; Pauluzzi, M ; Pensotti, S ; Pereira, R ; Picot-Clemente, N ; Pilo, F ; Pizzolotto, C ; Plyaskin, V ; Pohl, M ; Poireau, V ; Putze, A ; Qu, L ; Qi, M ; Qin, X ; Qu, Z ; Räihä, T ; Rancoita, P ; Rapin, D ; Ricol, J ; Rosier-Lees, S ; Rozhkov, A ; Rozza, D ; Sagdeev, R ; Sandweiss, J ; Saouter, P ; Schael, S ; Schmidt, S ; Schulz Von Dratzig, A ; Schwering, G ; Seo, S ; Shan, S ; Shi, J ; Siedenburg, T ; Son, D ; Song, J ; Sun, H ; Tacconi, M ; Tang, W ; Tang, Z ; Tao, L ; Tescaro, D ; Ting, C ; Ting, S ; Tomassetti, N ; Torsti, J ; Türkoğlu, C ; Urban, T ; Vagelli, V ; Valente, E ; Vannini, C ; Valtonen, E ; Vázquez Acosta, M ; Vecchi, M ; Velasco, M ; Vialle, P ; Vitale, V ; Vitillo, S ; Wang, Q ; Wang, N ; Wang, X ; Wang, Z ; Wei, C ; Weng, Z ; Whitman, K ; Wienkenhöver, J ; Wu, H ; Wu, X ; Xia, X ; Xiong, Q ; Xu, W ; Yan, Q ; Yang, J ; Yang, M ; Yang, Y ; Yi, H ; Yu, J ; Yu, Z. Q ; Zeissler, S ; Zhang, C ; Zhang, J; Vernay, Emmanuelle (Editor)

Physical Review Letters, 2016, Vol.117(23), p.231102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.231102

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...