skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human metallo-β-lactamase enzymes degrade penicillin

Diene, Seydina ; Pinault, Lucile ; Keshri, Vivek ; Armstrong, Nicholas ; Khelaifia, Saber ; Chabriere, Eric ; Caetano-Anollés, Gustavo ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard ; Rolain, Jean-Marc ; Pontarotti, Pierre ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-48723-y

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...