skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Culture of Methanogenic Archaea from Human Colostrum and Milk

Togo, Amadou Hamidou ; Grine, Ghiles ; Khelaifia, Saber ; Des Robert, Clotilde ; Brevaut, Véronique ; Caputo, Aurelia ; Baptiste, Emeline ; Bonnet, Marion ; Levasseur, Anthony ; Drancourt, Michel ; Million, Matthieu ; Raoult, Didier; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54759-x

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...