skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neurofilament light protein in blood predicts regional atrophy in Huntington disease

Johnson, Eileanoir B ; Byrne, Lauren M ; Gregory, Sarah ; Rodrigues, Filipe B ; Blennow, Kaj ; Dürr, Alexandra ; Leavitt, Blair R ; Roos, Raymund A ; Zetterberg, Henrik ; Tabrizi, Sarah J ; Scahill, Rachael I ; Wild, Edward J; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

Neurology, 2018, Vol.90(8), pp.e717-e723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3878 ; E-ISSN: 1526-632X ; DOI: 10.1212/WNL.0000000000005005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...