skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conditional reduction of adult neurogenesis impairs bidirectional hippocampal synaptic plasticity

Massa, F ; Koehl, Muriel ; Wiesner, T ; Grosjean, N ; Revest, J.-M ; Piazza, P.-V ; Abrous, D ; Oliet, S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 19 April 2011, Vol.108(16), pp.6644-6649 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1016928108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...