skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outcomes after thrombolysis in AIS according to prior statin use: A registry and review

Meseguer, E ; Mazighi, M ; Lapergue, B ; Labreuche, J ; Sirimarco, G ; Gonzalez-Valcarcel, J ; Lavallée, P ; Cabrejo, L ; Guidoux, C ; Klein, I ; Olivot, J.-M ; Rouchaud, A ; Desilles, J.-P ; Amarenco, P

Neurology, 22 October 2012, Vol.79(17), pp.1817-1823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3878 ; E-ISSN: 1526-632X ; DOI: 10.1212/WNL.0b013e318270400b

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...