skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed Web browsing: supporting frequent uses and opportunistic requirements

Firmenich, Sergio ; Bosetti, Gabriela ; Rossi, Gustavo ; Winckler, Marco ; Corletto, José María; Winckler, Marco (Editor)

Universal Access in the Information Society, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...