skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recent Results on Broadband Nanotransistor Based THz Detectors

Knap, Wojciech ; But, Dimitry ; Dyakonova, N ; Coquillat, D ; Gutin, A ; Klimenko, O ; Blin, Stéphane ; Teppe, F ; Shur, S ; Nagatsuma, T ; Ganichev, D ; Otsuji, T; Blin, Stéphane (Editor)

ISBN: 9789401788274 ; ISBN: 9401788278

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...