skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatially clustered neuronal assemblies comprise the microstructure of synchrony in chronically epileptic networks

Feldt Muldoon, Sarah ; Soltesz, Ivan ; Cossart, Rosa

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(9), pp.3567-3572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1216958110

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...