skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Placental Complications and Bronchopulmonary Dysplasia: EPIPAGE-2 Cohort Study

Torchin, Heloise ; Ancel, Pierre-Yves ; Goffinet, François ; Hascoët, Jean-Michel ; Truffert, Patrick ; Tran, Diep ; Lebeaux, Cecile ; Jarreau, Pierre-Henri; Ul, Devah (Editor)

Pediatrics, 01 March 2016, Vol.137(3), pp.e20152163-e20152163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: 10.1542/peds.2015-2163

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...