skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plasticized protein for 3D printing by fused deposition modeling

Chaunier, Laurent ; Leroy, Eric ; Della Valle, Guy ; Lourdin, Denis; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

ESAFORM 2016: Proceedings of the 19th International ESAFORM Conference on Material Forming, 2016, Vol.1769 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1063/1.4963611

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...