skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dual Flow Interaction: Scene Flow and Data Flow, Dual Interaction in Art Installations

Alonso-Calero, José Ma ; Reyes-Lecuona, Arcadio ; Marín-Clavijo, Jesus ; Cano-García, Josefa

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6949(Part IV), pp.503-506 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-23768-3_68

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...