skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

基于多尺度描述方法的移动用户界面生成框架 - A Mobile User Interface Generation Framework Based on Multi-scale Description

杜一 ; 田丰 ; 马翠霞 ; 戴国忠 ; 王宏安 ; DU Yi TIAN Feng MA Cui-Xia DAI Guo-Zho g WANG Hong-An 1) 2)

计算机学报 - Chinese Journal of Computers, 2013, Vol.36(11), pp.2179-2190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-4164

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...