skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ageing and durability of concrete structures

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Haidar, Khalil ; Loukili, Ahmed ; Omar, Mirvat

Degradations and Instabilities in Geomaterials International Centre for Mechanical Sciences, Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.255-286

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...