skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intermediate Common Model—The Solution to Separate Concerns and Responsiveness in Dynamic Context-Aware System

Rey, Gaëtan ; Do, The-Can ; Tigli, Jean-Yves ; Lavirotte, Stéphane ; Le Thanh, Nhan

Journal of Computer and Communications, March 2017, Vol.5(4), pp.44-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2327-5219 ; E-ISSN: 2327-5227

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...