skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge Sharing Using Ontology Graph-Based: Application in PLM and Bio-Imaging Contexts

Pham, Cong Cuong ; Durupt, Alexandre ; Matta, Nada ; Eynard, Benoit

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2016, Vol.AICT-467, pp.238-247 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-33111-9_22

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...