skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Short Term Palmitate Supply Impairs Intestinal Insulin Signaling via Ceramide Production

Tran, Thi Thu Trang ; Postal, Bárbara Graziela ; Demignot, Sylvie ; Ribeiro, Agnès ; Osinski, Céline ; Pais de Barros, Jean-Paul ; Blachnio-Zabielska, Agnieszka ; Leturque, Armelle ; Rousset, Monique ; Ferré, Pascal ; Hajduch, Eric ; Carrière, Véronique; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

The Journal of biological chemistry, 2016, Vol.291(31), pp.16328-16338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: 10.1074/jbc.M115.709626

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...