skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Next-generation sequencing confirms the implication of SLC24A1 in autosomal-recessive congenital stationary night blindness

Neuillé, Marion ; Malaichamy, Sivasankar ; Vadalà, Maria ; Michiels, Christelle ; Condroyer, Christel ; Sachidanandam, Ramya ; Srilekha, Sundaramurthy ; Arokiasamy, Tharigopala ; Letexier, Mélanie ; Démontant, Vanessa ; Sahel, José-Alain ; Sen, Parveen ; Audo, Isabelle ; Soumittra, Nagasamy ; Zeitz, Christina

Clinical Epigenetics, March 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-7083 ; E-ISSN: 1868-7083 ; DOI: 10.1111/cge.12746

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...