skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fluorescent reporter genes and the analysis of bacterial regulatory networks

De Jong, Hidde ; Geiselmann, Johannes; De Jong, Hidde (Editor)

Hybrid Systems Biology: Proceedings of the Second International Workshop, HSB 2013, and Third International Workshop, HSB 2014, 2015, Vol.7699, pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-27656-4_2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...