skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Le couplage d’agents virtuels interactifs socialement présents

De Loor, Pierre ; Bevacqua, Elisabetta ; Stankovic, Igor ; Maatalaoui, Ayoub ; Nédélec, Alexis ; Buche, Cédric

Vers une communication Homme-Animal-Machine ?: Contribution interdisciplinaire

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...