skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc; Jason, Ludovic (Editor)

Engineering Computations, 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...