skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann; Godin, Christophe (Editor)

Statistics and computing, January 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...