skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On studying a 3D user interface for OLAP

Lafon, Sebastien ; Bouali, Fatma ; Guinot, Christiane ; Venturini, Gilles

Data Mining and Knowledge Discovery, July 2013, Vol.27, pp.4-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5810 ; E-ISSN: 1573-756X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...