skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pattern identification and characterization reveal permutations of organs as a key genetically controlled property of post-meristematic phyllotaxis

Guédon, Yann ; Refahi, Yassin ; Besnard, Fabrice ; Farcot, Etienne ; Godin, Christophe ; Vernoux, Teva; Godin, Christophe (Editor)

Journal of theoretical biology, 2013, Vol.338, pp.94-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.07.026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...