skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stability of HTLV-2 antisense protein is controlled by PML nuclear bodies in a SUMO-dependent manner

Dubuisson, Louise ; Lormières, Florence ; Fochi, Stefania ; Turpin, Jocelyn ; Pasquier, Amandine ; Douceron, Estelle ; Oliva, Anaïs ; Bazarbachi, Ali ; Lallemand-Breitenbach, Valérie ; De Thé, Hugues ; Journo, Chloé ; Mahieux, Renaud

Oncogene, May 2018, Vol.37(21), pp.2806-2816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/s41388-018-0163-x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...