skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vers l'intégration des métarôles pour la recherche d'information collaborative

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda

Documents Numériques, 17 February 2016, Vol.18(2-3), pp.9--38 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3166/DN.18.2-3.9-38

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...