skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y ; Grasso, R ; Amorim, Michel-Ange M.-A ; Berthoz, A; Pluchet, Michèle (Editor)

Experimental brain research, June 1997, Vol.115(2), pp.361-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...