skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User-Driven System-Mediated Collaborative Information Retrieval

Soulier, Laure ; Shah, Chirag ; Tamine, Lynda

ACM SIGIR Special Interest Group on Information Retrieval (SIGIR), 2014, pp.485-494

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...