skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reproductive and larval cycle of the scallop Argopecten purpuratus (Ostreoida: Pectinidae), during El Niño-La Niña events and normal condition in Antofagasta, Chile

Avendaño, M ; Cantillánez, M ; Le Pennec, M ; Thouzeau, G

Revista de Biología Tropical, 2008, Vol.56(1), pp.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...