skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic Algorithm Approach for Multi-Objective Optimization of Closed-Loop Supply Chain Network

Wang ; Chen ; Chen ; Miao ; Lin ; Chen, Li-Chih, Tzu-Li, Yin-Yann, Hsin-Yuan, Sheng-Chieh, Shuo-Tsung

Proceedings of the Institute of Industrial Engineers Asian Conference 2013

ISBN: 978-981-4451-98-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...