skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

References

Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

ISBN: 978-1-60566-053-0

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    References
  • Là 1 phần của: Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 978-1-60566-053-0

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...