skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Industry estimates of the elasticity of substitution and the rate of biased technological change between skilled and unskilled labour

Blankenau, William; Cassou, Steven Peter

Applied economics [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...