skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Painting with the same brush? surveying unethical behavior in the workplace using self-reports and observer-reports

Zuber, Franziska; Kaptein, Muel

Journal of business ethics : JOBE, 2014, Vol.125(3), pp. 401-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Painting with the same brush? surveying unethical behavior in the workplace using self-reports and observer-reports
  • Tác giả: Zuber, Franziska
  • Kaptein, Muel
  • Là 1 phần của: Journal of business ethics : JOBE, 2014, Vol.125(3), pp. 401-432
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0167-4544

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...