skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social TV How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to the Web, Social Media, and Mobile

Proulx, Mike; Shepatin, Stacey

ISBN: 9781118167465

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Social TV How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to the Web, Social Media, and Mobile
  • Tác giả: Proulx, Mike
  • Shepatin, Stacey
  • Chủ đề: Electronic Books
  • Năm xuất bản: 2012
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9781118167465

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...